Menu Links

Publication

2019

Release time:2019-5-8      Source:admin      Reads:417

-------------------------------------------------

371.Jun Xu, Qiang Wang, Shenhui Li, Feng Deng

 

Solid-State NMR in Zeolite Catalysis

 

Springer Singapore    DOI: 10.1007/978-981-13-6967-4

 

------------------------------------------------

370.Jun Xu, Qiang Wang, and Feng Deng

 

Metal Active Sites and Their Catalytic Functions in Zeolites: Insights from Solid-State NMR Spectroscopy

 

Acc. Chem. Res.   DOI: 10.1021/acs.accounts.9b00125

 

------------------------------------------------

369.Xue Zhou, Chao Wang, Yueying Chu, Jun Xu, Qiang Wang, Guodong Qi , Xingling Zhao, Ningdong Feng and Feng Deng

 

Observation of an oxonium ion intermediate in ethanol dehydration to ethene on zeolite

 

Nat. Commun., 2019, 10: 1961

 

------------------------------------------------

368.Yueying Chu, An-Ya Lo, Chao Wang, and Feng Deng

 

Origin of High Selectivity of Dimethyl Ether Carbonylation in the 8‑Membered Ring Channel of Mordenite Zeolite

 

J. Phys. Chem. C., 2019, 123, 15503−15512

------------------------------------------------

 367.Yanliang Zhai, Shaolong Zhang, Yunshan Shang, Yu Song, Wenxuan Wang, Tong Ma, Luoming Zhang, Yanjun Gong, Jun Xu, and Feng Deng 

 

Boosting Turnover Number of Core-Shell Al-ZSM-5@B-ZSM-5 Zeolite for Methanol to Propylene Reaction by Modulating the Gradient Acid Sites Distribution and Low Consumption Diffusion

 

Catal. Sci. Technol., 2019, 9, 659-671

 

------------------------------------------------- 

366.Xiaohui Xu, Shenhui Li, Qi Liu, Zhiyu Liu, Wei Yan, Ligong Zhao, Wenhao Zhang, Liang Zhang, Feng Deng, Hengjiang Cong, and Hexiang Deng

 

Isolated π-Interaction Sites in Mesoporous MOF Backbone for Repetitive and Reversible Dynamics in Water

 

ACS Appl. Mater. Interfaces., 2019, 11, 1, 973–981

 

-------------------------------------------------

365.Sha Li, Chuanhong Jin, Ningdong Feng, Feng Deng, Liping Xiao, Jie Fan

 

Regulation of acidic properties of WO3-ZrO2 for Friedel–Crafts reaction with surfactant

 

Catalysis Communications., 2019, 123, 54-58

-------------------------------------------------

Back>>Top︿
Last:2018
Next:none