Menu Links

Publication

2018

Release time:2017-11-29      Source:admin      Reads:69

 

-------------------------------------------------

1. Pan Gao,Qiang Wang,Jun Xu, Guodong Qi,Chao Wang,Xue Zhou,Xingling Zhao,Ningdong Feng,Xiaolong Liu,and Feng Deng

 

Brønsted/Lewis Acid Synergy in Methanol-to-Aromatics Conversion on Ga-Modified ZSM-5 Zeolites, As Studied by Solid-State NMR Spectroscopy

 

ACS Catal. 2018, 8, 69-74

-------------------------------------------------

Back>>Top︿
Last:2017
Next:none