Menu Links

Publication

2018

Release time:2017-11-29      Source:admin      Reads:309

 

-------------------------------------------------

1. Pan Gao,Qiang Wang,Jun Xu, Guodong Qi,Chao Wang,Xue Zhou,Xingling Zhao,Ningdong Feng,Xiaolong Liu,and Feng Deng

 

Brønsted/Lewis Acid Synergy in Methanol-to-Aromatics Conversion on Ga-Modified ZSM-5 Zeolites, As Studied by Solid-State NMR Spectroscopy

 

ACS Catal. 2018, 8, 69-74

-------------------------------------------------

2. Weiyu Wang, Han Hu, Jun Xu, Qiang Wang, Guodong Qi, Chao Wang, Xingling Zhao, Xue Zhou, Feng Deng

 

Tuning Pd-Au Bimetallic Catalysts for Heterogeneous Parahydrogen-Induced Polarization 

 

J. Phys. Chem. C, 2018,122,1248-1257

-------------------------------------------------

3. Shenhui Li, Jing Li, Jing Tang, and Feng Deng

 

Host-guest interaction of styrene and ethylbenzene in MIL-53 studied by solid-state NMR

 

Solid State Nucl. Magn. Reson., in press

-------------------------------------------------

4. Zhifeng Dai, Yongquan Tang, Qi Sun, Xiaolong Liu, Xiangju Meng, Feng Deng, and Feng-Shou Xiao

 

Porous Organic Polymers Constructed from Troger’s Base as Efficient Carbon Dioxide Adsorbents and Heterogeneous Catalysts

 

ChemCatChem 2018, 10 Just Accepted Manuscript

-------------------------------------------------

5. Yafei Zhang, Yasheng Liu, Liyuan Sun, Luoming Zhang, Jun Xu, Feng Deng, Yanjun Gong

 

Synthesis of EU-1/ZSM-48 Co-crystalline Zeolite by High Silica EU-1 Seeds: Tailoring Phase Proportions and Promoting Long Crystalline Phase Stability

 

Chem. Eur. J., 2018 Just Accepted Manuscript

Yafei Zhang,
[a]
Yasheng Liu,
[a]
Liyuan Sun,
[a]
Luoming Zhang,
[a]
Jun Xu,
[b]
Feng Deng
[b]
and Yanjun
Gong
Yafei Zhang,
[a]
Yasheng Liu,
[a]
Liyuan Sun,
[a]
Luoming Zhang,
[a]
Jun Xu,
[b]
Feng Deng
[b]
and Yanjun
Gong

-------------------------------------------------

Back>>Top︿
Last:2017
Next:none